Hero
×

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gertjanvanginkel.com

 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Fotograaf: de heer Gertjan van Ginkel h.o.d.n. Gertjan Van Ginkel, danwel diens rechtsopvolger.
 • Aw: Auteurswet 1912
 • Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw. Dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 • Wederpartij: de wederpartij van de Fotograaf.
 • Schriftelijk: in geschrift, per email, of ander door de Fotograaf gehanteerd elektronisch communicatie medium.
 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke overeenkomst tussen Fotograaf en Wederpartij. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en de Wederpartij indien partijen na het sluiten van de overeenkomst niet schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard door de Fotograaf. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
  3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de algemene voorwaarden overigens in stand. Fotograaf en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  4. De huidige en toekomstige overeenkomst(en) en/of de algemene voorwaarden worden steeds uitgelegd op de voor Fotograaf meest gunstige wijze.
  5. Indien de wederpartij in het communicatieverkeer tussen partijen gebruik maakt van een elektronisch communicatie medium (zoals verzending van tekstberichten of documenten via email, SMS, Facebook, Whatsapp), dan draagt de wederpartij daarvan het risico, waaronder in ieder geval begrepen de gevolgen van verlies, ongeoorloofd gebruik door derden of diefstal van registraties en/of accountgegevens en/of wachtwoorden.
 2. Aanbiedingen en offertes
  1. Alle aanbiedingen van de Fotograaf, onder andere wat betreft prijzen, modellen, voorbeelden, schetsen en uitvoering zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend, indien niet uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald bij de aanbieding.
  2. Offertes van Fotograaf zijn steeds en geheel vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij de offerte een andere termijn vermeld.
  3. De offerte verplicht de Fotograaf niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
  4. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging door Fotograaf, danwel bij het moment waarop goederen worden afgerekend en meegenomen, dan wel nadat Fotograaf met de uitvoering van de overeenkomst een begin maakt, danwel wanneer partijen een datum hebben gereserveerd voor een bruiloftsreportage of fotoreportage.
  5. Eventueel (eerder of later) gemaakte afspraken met hulppersonen van Fotograaf binden Fotograaf slechts indien deze schriftelijk door Fotograaf zijn bevestigd.
  6. Door Fotograaf gemaakte kennelijk foute opgaven, prijzen of andere informatie binden Fotograaf niet.
 3. Annulering bruidsreportage
  1. Bij een bruidsreportage geldt dat als de opdracht binnen 6 maanden voor de gereserveerde huwelijksdatum wordt geannuleerd, de Fotograaf in dat geval 50% van de fotoreportagekosten in rekening kan brengen. Bij een annulering binnen 3 maanden kan de Fotograaf 75% van de fotoreportagekosten in rekening brengen.
  2. Het eerste lid geldt niet gedurende de termijn als bedoeld in artikel 6:230o BW.
 4. Prijzen
  1. Alle afzonderlijke prijzen voor de goederen en producten zijn uitgedrukt excl. btw, heffingen en verzend- en opslagkosten en bij de prijzen is uitgegaan van werkzaamheden in Nederland.
  2. Extra bewerkingen van foto’s zijn niet inbegrepen in de prijs. Bij de levering van een trouwreportage inclusief trouwalbum is één bewerking- en correctieronde inbegrepen in de prijs.
  3. Ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen kunnen kostprijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in belastingen en/of overheidsheffingen, of prijsverhogingen van toeleveranciers van de Fotograaf aan de Wederpartij worden doorberekend. Indien een prijsverhoging, zoals bedoeld in dit artikellid, binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de Fotograaf binnen 14 dagen na de ontbindingsverklaring zich alsnog bereid verklaart de overeenkomst uit te voeren tegen de oorspronkelijke prijs.
  4. Indien partijen geen prijs zijn overeengekomen, is de door Fotograaf gebruikelijke gehanteerde prijs van toepassing en in geval van maatwerk zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de prijs nader bepalen, waarbij Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij 1) de door hem gehanteerde tarieven voor de betreffende dienst(en), 2) een redelijk uurtarief van ten minste € 78,65,- incl. btw en 3) de in de markt gangbare prijzen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar prijzen zoals door collega’s van Fotograaf in rekening gebracht.
  5. Indien aannemelijk is dat Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.
 5. Betaling
  1. De wederpartij zal de factuur van Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
  2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum en in EUR (€) te geschieden. De betalingstermijn geldt als een fatale termijn.
  3. De Fotograaf is steeds gerechtigd een voorschot of aanbetaling te verlangen. De Wederpartij kan in dat geval geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  4. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Fotograaf te melden.
  5. Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente van 1,5% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd. In afwijking van het voorgaande geldt voor particuliere opdrachtgevers die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf, een rente van 0,7% per maand of gedeelte daarvan. Indien de toepasselijke wettelijke (handels)rente in enige periode meer bedraagt dan de contractuele rente, dan geldt gedurende die periode de toepasselijke wettelijke (handels) rente.
  6. De Wederpartij is gehouden om betalingen zonder opschorting, korting of verrekening te voldoen aan de Fotograaf. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  7. Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 250,00, tenzij de werkelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte hoger zijn. Indien Wederpartij een particulier is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de Wederpartij de buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel van het Besluit Incassokosten (BIK) verschuldigd.
  8. In geval van liquidatie, (een verzoek tot) faillissement, (conservatoir) beslag of (een aanvraag tot toepassing van) surseance van betaling, of (een aanvraag tot) toepassing van de WSNP van de Wederpartij, dan zijn alle vorderingen van Fotograaf op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 1. Levering en leveringstijd
  1. Levering vindt plaats vanaf de bedrijfslocatie van de Fotograaf, tenzij een andere locatie en schriftelijk is overeengekomen. In geval van een levering buiten de bedrijfslocatie van de Fotograaf dient de Wederpartij zorg te dragen voor een kosteloze aansluiting op elektriciteit en geschikte locatie voor uitvoering van de werkzaamheden.
  2. Verzenden van goederen vindt plaats voor rekening en risico van de Wederpartij. Het risico van verlies of diefstal gaat over op de Wederpartij vanaf het moment dat de goederen de bedrijfslocatie van de Fotograaf verlaten, ook in geval verzending plaats vindt via een elektronisch netwerk.
  3. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.
  4. Indien Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Fotograaf het recht de oorspronkelijke overeengekomen vergoeding met ten minste 50% te verhogen.
 2. Alle door Fotograaf genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 3. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Fotograaf het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
  1. De Fotograaf is gerechtigd om ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
  2. De Fotograaf is gerechtigd om zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een door de Fotograaf aan te wijzen derde. De Wederpartij geeft hiervoor bij het sluiten van de overeenkomst bij voorbaat toestemming.
 4. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door Fotograaf geleverde producten blijven eigendom van Fotograaf totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit alle met Fotograafgesloten overeenkomsten deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
  2. Het door Fotograaf geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Fotograafveilig te stellen. Indien derden (conservatoir) beslag (doen) leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Fotograaf daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  4. Voor niet-consumenten geldt bovendien voor het geval Fotograafhaar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Fotograaf en door Fotograaf aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Fotograaf zich bevinden en deze terug te nemen.
 5. Auteursrecht/portretrecht
  1. Het auteursrecht van Fotografische werken ligt bij de Fotograaf.
  2. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de Fotograaf om Fotografische werken openbaar te maken of te vermenigvuldigen, anders dan binnen de familie- of vriendenkring van de Wederpartij, en uitsluitend ten behoeve van niet – commerciële doeleinden.
  3. Ieder gebruik van Fotografische werken ten behoeve van commerciële doeleinden is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van de Fotograaf. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt aan de Fotograaf ten laste van de Wederpartij een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, onverminderd het recht van de Fotograaf op een volledige schadevergoeding, indien deze meer bedraagt en onverminderd het recht van de Fotograaf op nakoming.
  4. In alle gevallen dient er een zichtbare vermelding van de Fotograaf als auteur te zijn afgebeeld bij de Fotografische werken.
  5. De portretrechten liggen bij de geportretteerde. De wederpartij geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de Fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijke doeleinden zoals publicatie op zijn website, in social media, ten behoeve van wedstrijden enz. enz. geen uitgezonderd, tenzij door de Wederpartij vooraf anders is aangegeven. De Wederpartij staat er jegens de Fotograaf voor in dat derden die in opdracht van de Wederpartij zijn gefotografeerd hebben ingestemd met het maken en het overeengekomen gebruik van de Fotografische werken en vrijwaart de Fotograaf voor schade en kosten als gevolg van claims van die derden.
 6. Digitale bestanden

Digitale bestanden worden alleen in ‘jpeg’ formaat geleverd, danwel een ander door de Fotograaf te kiezen gangbaar digitaal bestandsformaat, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie. Het is de Wederpartij niet toegestaan om digitale beelden te plaatsen in ‘online’ of ‘offline’ media, websites danwel anderszins of af te laten bewerken. Indien Digitale bestanden elders worden afgedrukt, is de Fotograaf niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdrukken of kleurverschillen.

 1. Copyright
  Het is niet toegestaan beelden of teksten van de website(s) van de Fotograaf te kopiëren, te vermenigvuldigen of anderszins te gebruiken ten behoeve van commerciële doeleinden.
 2. Aansprakelijkheid
  1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Fotograaf, is de aansprakelijkheid van Fotograaf beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar uitkeert. Keert de Verzekeraar niet uit, of is er geen dekking of sprake van een uitsluitingsgrond, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot 50% van het door de Wederpartij betaalde factuurbedrag met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. In geval van een duurovereenkomst wordt het orderbedrag beperkt tot 10% van het in het betreffende jaar betaalde factuurbedragen. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid meer dan € 500,-.
  2. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Fotograaf is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  3. De Fotograaf is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, gevolg-, en/of immateriële schade van Wederpartij of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  4. Wederpartij vrijwaart Fotograaf tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van een overeenkomst samenhangen.
 3. Overmacht
  1. De Fotograaf is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien de Fotograaf daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (maar niet daartoe beperkt): weersomstandigheden, werkstaking, (dreiging van) terrorisme, oorlog, oproer, overheidsmaatregelen, storing in de levering van energie of bedrijfsbenodigdheden, ziekte – en arbeidsongeschiktheid (ook van ondergeschikten), storingen in het computernetwerk, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waardoor de Fotograaf niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
  3. De Fotograaf kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  4. Voor zoveel de Fotograaf ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Fotograaf gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Gebreken en Klachttermijn
  1. Klachten over de producten dienen door de Wederpartij binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan Fotograaf. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of vergoeding.
  2. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de Fotograaf in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient de Fotograaf in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
  3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, gewicht, afmetingen, werking of anderszins komt niet voor retournering of herstel in aanmerking.
  4. Kleurafwijkingen geven nimmer enig recht op reclame, tenzij de Wederpartij schriftelijk PMS kleurcodes heeft opgegeven voorafgaand of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst.
 5. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op elke overeenkomst tussen de Fotograaf en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
  2. De rechtbank te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft de Fotograaf steeds het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Gertjan van Ginkel identiteitssessie

Carpe Diem Fotografie

Pluk de dag! Dat is wat Carpe Diem betekent. Als er één dag is die geplukt moet worden, dan is het jullie trouwdag wel! Ga er lekker van genieten, vul het in zoals jullie graag willen en omring je met je meest dierbaren. Beleef jullie dag op zijn mooist
Waar ik voor sta

Ik geloof dat de liefde altijd het mooiste in de ander naar boven haalt. Als professional heb ik mijzelf erop getraind daar gevoelig voor te zijn en dus die liefde tastbaar in beeld te brengen. In de praktijk ben ik zichtbaar en onzichtbaar wanneer nodig om zo het beste in jullie naar boven te laten komen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat iedereen mooi op de foto kan. Daar zet ik me dan ook met liefde voor in!

Neem contact op

Bedrijfsfotograaf Gertjan Van Ginkel

Neem contact op

Ik zie er naar uit om jullie te dienen op jullie grote dag! Maak een afspraak en ik schuif graag bij jullie aan tafel om de plannen en wensen te bespreken! Je kunt mij bellen op 06 – 216 997 82 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.

Ik wil meer weten